GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu belge, İş ve Kurs ('isvekurs.com') 'un, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA Bilgi Toplama ve Kullanma Konusunda Gizlilik Sözleşmesini İçerir.

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla www.isvekurs.com ("İş ve Kurs") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. KİMLERDEN KİŞİSEL VERİ ALIRIZ ?

İş ve Kurs sadece iş verenlerden;
- "ÜCRETSİZ ELEMAN İLANI VER" formunun doldurulması,
- Sesli telefon görüşmesi,
- Email, SMS, WhatsApp gönderimleri
suretiyle veri almaktadır.

3. KİŞİSEL VERİ ALMA GEREKÇEMİZ

isvekurs.com, Türkiye İş Kurumu mevzuatına uygun yayın yapan bir web sitesidir. Bu kapsamda, Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2016/1)'nin "Kurumdan İzin Alınmasını Gerektirmeyecek Durumlar" başlıklı 2.10 maddesi (2.) bendi olan;

"İş arama motoru veya seri ilan şeklinde olup; başvur butonu, üyelik sistemi ya da herhangi bir kayıt işlemi olmaksızın açık işlerle ilgili iletişim bilgilerine serbestçe erişimine olanak veren internet sitelerinin Kurumdan izin belgesi almasına gerek bulunmamaktadır."

hükmü gereği, işverenlere ait iletişim bilgilerinin iş arayanlara açıkça gösterilmesi gerekliliği sabittir.

Bu amaçla, "ÜCRETSİZ İŞ İLANI VER" formunu dolduran gerçek veya tüzel işverenlerden, açıkça rızası alınmak suretiyle;
- Firma Adı, Ad Soyad, Telefon, Adres, Web Adresi ve Eposta bilgileri alınmakta,
Bu bilgilere ek olarak, güvenlik ve resmi makamlardan talep edilebilme durumları gereği, kullanım şartlarında işvereni bilgilendirmek suretiyle;
- IP Adresi ve Tarih-Saat bilgileri de alınmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İş ve Kurs tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
- İşveren olarak girdiğiniz ilanların, iş arayanlar tarafından incelenebilmesi ve başvuru yapabilmesi için iletişim bilgilerinizin gösterilebilmesi, - İş ve Kurs tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- İş ve Kurs tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası. - İş ve Kurs'un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, İş ve Kurs tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir: - İş ve Kurs' a girdiğiniz iş ilanlarının en kısa sürede en fazla iş arayana ulaştırılabilmesi için (www.lescard.com,www.indeed.com,www.jooble.com) iş arama motorlarına aktarılır.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İletişim Birimimizde bulunan Telefon numaramızdan bildirere bize iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır;
ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


7. VERİLERİNİZİN PALAŞIMI

Verilerinizi, ancak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacıyla paylaşabiliriz. Bu amacın dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.